[gia] 1,2 tỷ[/gia]


[diachi]Ka Đơn - Đơn Dương- Gần Đà Lạt [/diachi] 

[dientich]357 m2[/dientich]

[ketcau]
- Có 200m2 đát xây dựng và nhà.

[/ketcau]
[mota] Cách trung tâm Đà Lạt 15km; Đất đẹp, đường rộng[/mota]
[chitiet]....
[/chitiet]
[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d62460.6896751233!2d108.32856324812202!3d11.919482037244851!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31716c719702b59b%3A0xf731609ea8540d54!2zVMOgIE51bmcsIFRwLiDEkMOgIEzhuqF0LCBMw6JtIMSQ4buTbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1619096453998!5m2!1svi!2sus[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/7hh6MY3KY-0[/video]

[xem360]https://pannellum.org/images/alma.jpg[/xem360]